top of page

Finns ännu gipsstöd att söka för ca 10.000 hektar utanför Skärgårdshavsområdet


Gips kan spridas med spridare för våt kalk eller gödselspridare. Det är önskvärt att passa in gipsens spridning i växtföljden så att åkern kan bearbetas lätt direkt efter gipsens spridning. FOTO: LUVY/Henna Björkqvist

Det GIPS-projekt som NTM-centralen i Egentliga Finland driver har nu kommit halvvägs till sitt mål på 100.000 hektar. Omkring 53.000 hektar på olika håll i Finlands kustområden har redan gipsbehandlats. Gipsansökan är nu öppen i hela landet.

GIPS-projektet inleddes i Skärgårdshavets avrinningsområde år 2019. Projektet utvidgades år 2022 till att omfatta hela Finlands kustområde. I Skärgårdshavets avrinningsområde har gips nu spridits på ca 24.000 hektar. På andra håll i Finland har ca 29.000 hektar gipsbehandlats.

Av hela målsättningen för åkerarealen i Skärgårdshavets område nu återstår omkring hälften, och det finns stora arealer som uppfyller villkoren för gipsstöd. Vid den ansökningsomgång som nu öppnats hoppas vi antalet ansökningar lyfter rejält och projektet går in för att ytterligare effektivera gipsinformationen.


På andra håll i Finland ligger Norra Österbotten och Österbotten i täten när det gäller gipsansökningar. I Norra Österbotten har man under två år ansökt om gips för nästan 10.000 hektar och i Österbotten har man ansökt om gips för över 8.000 hektar.


Intresset för gips i de österbottniska landskapen torde delvis förklaras av att områdets potatisodlare är vana gipsanvändare, eftersom gipsets kalcium är bra för potatisen.

Utanför Skärgårdshavsområdet, dvs. inom det år 2022 utvidgade projektområdet, finns ännu gipsstöd att söka för ca 10.000 hektar. Efter att målet uppfyllts kommer gipsansökan, enligt nuvarande utsikter, inte längre att öppnas i dessa områden.


På kartan visas de områden som är med i gipsansökan.

Gipsansökan är nu öppen i hela landet

Gipsansökan har nu öppnats på de områden som visas på kartan ovan. Genom att begränsa ansökningsområdet vill man styra spridningen av gips till de områden där man sannolikt får den bästa vattenskyddsverkan. Planen bygger på de regionala vattenskyddsplanerna och åtgärdsprogrammen för vattenvård.


Gipset är gratis och skattefritt och påverkar inte jordbruksstöden. Gipsspridning ansöks via regionförvaltningens ärendehantering på adressen www.kipsinlevitys.fi. Jordförbättringsgips sprids inte på avrinningsområden till sjöar, grundvatten- eller Natura-områden eller ekoåkrar.

Gipsansökan är ständigt öppen. Sommaren 2024 hålls en paus i ansökningen, då entreprenörerna planerar höstens spridningar. Det gips som ansöks nu kan spridas på våren eller hösten 2024. Beslutet om gipsstöd är i kraft till hösten 2025, dvs. gipsspridningen kan vid behov skjutas upp om vädret är svårt.


Det är tryggt att använda jordförbättringsgips


Det jordförbättringsgips som används i GIPS-projektet är kalciumsulfat som uppstår som biprodukt vid tillverkningen av gödselmedel i Siilinjärvi. Det är en neutral förening som inte påverkar åkerns surhet eller ökar salthalten.

Man tar regelbundet prov av gipset och gipset, som bryts och utvinns av apatit från en lokal källa, innehåller varken tungmetaller eller radioaktivitet. Gips från Siilinjärvi är godkänt som jordförbättringsmedel av Livsmedelsverket.

Gipset höjer åkerjordens jonstyrka och förbättra jordens aggregatstruktur. Det gör att erosionen av ytjord minskar och utlakningen av partiklar minskar ca 50 procent och att utlakningen av totalfosfor minskar ca 30-50 procent. Också utlakningen av organiskt kol minskar med omkring hälften.


Fosforn förblir i en form som är tillgänglig, dvs. fastläggs inte så att inte växterna kan uppta den.

Med gipset tillförs svavel (ca 620 kg/ha), kalcium (ca 780 kg/ha) och litet fosfor (ca 8 kg/ha) till åkern, dvs. gips har också en gödslande effekt. I fosforgödslingen behöver gipset ändå inte beaktas.


GIPS-projektet finansieras ur miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd och EU:s stimulansinstrument (RRF). Mera information om projektet finns på projektets hemsida:


TEXT: Landsbygdens Folk    

11. december, 2023Commentaires


bottom of page