top of page

Grundkurs i ekologisk odling , Mars 2023Ekologisk produktion är en miljövänlig odlingsmetod och strävar efter hög självförsörjning.

Ekoproduktionen behöver få köpta insatser.


Målgrupp

1) Jordbrukare som ska börja med ekologisk odling (växt och djur) och söker förbindelsen

för ekologisk produktion. Förbindelsen förutsätter minst fem dagars utbildning innan

den söks.

2) Ekogårdar som gör generationsväxling och den nya odlaren saknar intyg från

ekogrundkursen.

3) Jordbrukare som önskar veta mer om näringshushållning och olika alternativa gödslingsoch

växtskyddsmetoder.


Tidpunkt

15.3, 16.3, 21.3, 23.3 och 28.3.2023. Totalt 5 dagar, dagligen kl. 9.00–15.30.

Kursen arrangeras om tillräckligt många deltagare anmäler sig.


Plats

Distans via Microsoft Teams. Efter kursanmälan får man en mötesinbjudan per e-post och

via en länk ansluter man sig till kursen.


Kursavgift

80€/kursdag + moms.


Anmälan

Sker elektroniskt på www.edunova.fi/kurser , senast den 9.3.2023.


Tilläggsinfo

Lektor Ann-Sofi Ljungqvist Ekorådgivare Micaela Ström

tfn 044 750 3220 Nylands Svenska Lantbrukssällskap

ann-sofi.ljungqvist@yrkesakademin.fi tfn 044 380 7771

micaela.strom@nsl.fi

Ekorådgivare Ulrika Wikman

Österbottens Svenska Lantbrukssällskap

tfn 050 585 2305

ulrika.wikman@lantbrukssallskapet.fiKursprogram


Onsdag 15.3. Produktionsvillkor, kalkyrering att lägga om till eko, ekoträdgårdsproduktion.

Ekologisk odling – principer och historia.

Produktionsanvisningar och -villkor för ekologisk odling.

Kalkylering för omläggning till ekologisk odling.

Ekoträdgårdsproduktion och -potatis.


Torsdag 16.3. Markvård, näringsförsörjning, gödsling och vallodling

Markbördighet och markvård

Näringsförsörjning, biologisk kvävefixering, fosfor- och kaliumkällor

Odlarerfarenhet

Gödsling - stallgödsel, organiska gödselmedel och gröngödsling

Odling av ensilage- och gröngödslingsvall


Tisdag 21.3. Växtföljdens betydelse och planering, spanmål och proteingrödor

Växtföljden (förfruktsvärde, näringsleverans och -behov)

Planera gårdens växtföljder

Odlarerfarenhet

Odling av spanmål, proteingrödor, blandgrödor och oljeväxter


Torsdag 23.3. Växtskyddet i ekologisk odling

Bekämpning av frö- och rotgräs

Odlarerfarenhet

Maksin- och bearbetningsteknik


Tisdag 28.3. Omläggning till eko, ekoutsäde, ekoförbindelse och -granskning, ekomarknad, informationskällor

Ansökan om ekoförbindelsen

Anslutning till ekogranskningen, övrigt kring utsäde och omläggningstid

Ekomarknaden

Informationskällor


Ändringar i kursprogrammet kan förekomma.


Föreläsare:

Österbottens Svenska Lantbrukssällskap:

Ekorådgivare Ulrika Wikman, ekorådgivare Anders Salo, växtodlingsrådgivare Margareta Slotte och ekonomirådgivare William Berts.


Nylands Svenska Lantbrukssällskap: Ekorådgivare Micaela Ström


Svenska Lantbrukssällskapens förbund: Trädgårdsrådgivare Nina Sevelius


Ansvariga för ekokontrollen och ekoförbindelse vid Österbottens NTM-central, 1-2 personer.

4 ekoproducenter från Nyland och Österbotten.

Comments


bottom of page