top of page

ProAgrias dataskyddsbeskrivning

Vi värdesätter din integritet

Din integritet är viktig för oss. Men för att vi ska kunna betjäna dig på bästa sätt förutsätter det att vi samlar och behandlar vissa uppgifter gällande dig. Den här dataskyddsbeskrivningen innehåller information om vilka personuppgifter vi samlar in, de principer med vilka vi hanterar uppgifterna samt vilka rättigheter och möjligheter att påverka du har i fråga om dina uppgifter. Vi har förbundit oss till att hantera dina personuppgifter enligt den här dataskyddsbeskrivningen och den gällande dataskyddslagstiftningen.


Den här dataskyddsbeskrivningen beskriver hur de nedannämnda gemensamt registeransvariga samlar in och hanterar personuppgifter i det gemensamma registret för gemensamma ändamål. Alla i den här dataskyddsbeskrivningen nämnda registeransvariga kan också ha andra personregister som de upprätthåller i enlighet med egna dataskyddsbeskrivningar. Bekanta dig vid behov också med de dataskyddsbeskrivningarna.


Ifall vår verksamhet eller lagstiftningen förändras uppdaterar vi den här dataskyddsbeskrivningen och därför ber vi dig bekanta dig med den emellanåt.


Gemensamt registeransvariga och kontaktuppgifter


Den här dataskyddsbeskrivningen gäller följande gemensamt registeransvarigas gemensamma personregister:
 

  • Mtech Digital Solutions Ab
    Idrottsvägen 6
    01301 Vanda
    Tfn 020 747 2400
     

Mtech Digital Solutions Ab ansvarar för det här beskrivna personregistrets datatekniska underhåll och fungerar också som centraliserad kontaktpunkt i dataskyddsfrågor.
 

ProAgria Keskusten Liitto ry och dess medlemmar:
● ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry
● ProAgria Etelä-Savo ry
● ProAgria Etelä-Suomi ry
● ProAgria Kainuu ry
● ProAgria Keski-Pohjanmaa ry
● ProAgria Keski-Suomi ry
● ProAgria Lappi ry
● ProAgria Länsi-Suomi ry
● ProAgria Oulu ry
● ProAgria Pohjois-Karjala ry
● ProAgria Pohjois-Savo ry

ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund r.f. och dess medlemmar:
● Finska Hushållningssällskapet r.f.
● Nylands Svenska Lantbrukssällskap r.f.
● ProAgria Ålands Hushållningssällskap r.f.
● Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f.
 

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry
Faba Osk
ProEventus Oy

Kontaktperson i ärenden gällande registret


Vår kundbetjäning svarar senast inom två vardagar på frågor som gäller kundregistret.
Kundbetjäningens kontaktuppgift är tuki@mtech.fi
Tfn 020 747 2300
Mtech Digital Solutions Ab
PB 25
01301 Vanda
 

Registrets namn

ProAgria Keskusten Liitto ry:s och de ovan nämnda övriga gemensamt registeransvarigas kundregister.

Hur använder vi dina personuppgifter?

De gemensamt registeransvariga hanterar personuppgifter som gäller dig endast för ändamål som definierats i förväg. Huvudsakliga gemensamma användningsändamål är:

Identifiering av kunden och användaradministration. Individualisering av kunder (identifiering), verifiering (autentisering) och auktorisering vid leverans av tjänsterna. Tjänsternas datasäkerhet samt administration av användarrättigheter och tillgänglighet.


Betjäning av kunden och operativ skötsel, administration och utveckling av kundrelationen.
Hantering av kunduppgifter samt kund- och kontakthistoria. Arrangemang av stöd- och rådgivningstjänster till kunderna samt hantering av serviceåtgärder och säkerställande av kvaliteten. Säkerställande av verksamhetens kvalitet och säkerhet. Utveckling av de gemensamt registeransvarigas affärsverksamhet och rapportering.


Förebyggande och utredning av missbruk och problemsituationer.

Säkerställande av kundernas och ProAgrias rättssäkerhet samt skötsel av skyldigheter som grundar sig på lag och myndighetsbestämmelser. Inspelning av kundsamtal används för verifiering av servicehändelser, säkerställande av kundernas och ProAgrias rättssäkerhet, utbildningsändamål, utveckling av tjänstens kvalitet, förbyggande av missbruk och av säkerhetsskäl.


Marknadsföring och kommunikation.

Inom de gränser som lagen tillåter kan vi hantera personuppgifter också för utförande av marknadsföring och kommunikation, för direktmarknadsföringsändamål och sändning av kundbrev. Det här kan också omfatta hantering och analys av personuppgifter för att kunna rikta marknadsföringen.


Uppfyllande av avtal och lagstadgade skyldigheter.

Dina uppgifter kan också samlas in och hanteras för uppfyllande av avtal eller lagstadgade skyldigheter.


På vilka grunder hanterar vi dina uppgifter?

Vi sköter om att vi alltid har lagstadgade grunder till att hantera dina personuppgifter. Vi kan hantera uppgifter på flera olika grunder, men vi säkerställer att vi alltid har minst en av lagen definierad hanteringsförutsättning.

Uppgifterna i kund- och marknadsföringsregistret hanterar vi i huvudsak för att uppfylla och förbereda avtal och på basis av legitimt intresse som speciellt är produktion och leverans av våra tjänster, kundadministration, direktmarknadsföring och hantering av kundrespons.

Ifall den gällande lagstiftningen förutsätter det kan vi hantera vissa av dina personuppgifter på basis av ditt samtycke. Om vi använder dina uppgifter endast på basis av ditt samtycke kan du annullera ditt samtycke när som helst.

Vi kan också hantera dina personuppgifter för att uppfylla lagstadgade skyldigheter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

ProAgrias kundregister innehåller i huvudsak följande personuppgifter:

o För- och efternamn
o Adressuppgifter
o Faktureringsuppgifter
o Telefonnummer, fax
o E-postadress
o Land och kontaktspråk
o Identifieringsuppgifter (användarkod/lösenord)
o Direktmarknadsföringsförbud och tillstånd
o Uppgifternas överlåtelseförbud och tillstånd
o Tjänster som kunden beställt och deras historieuppgifter
o Tjänsternas användnings- och logguppgifter samt historia
o Tilläggsuppgifter som kunden själv gett

ProAgria samlar in och sparar endast uppgifter som är nödvändiga för ProAgrias verksamhet och uppgifternas användningsändamål, för vars hantering det finns lagliga förutsättningar och vars hanteringsändamål har beskrivits i den här dataskyddsbeskrivningen.

Uppgifter som blivit onödiga eller föråldrats, eller uppgifter för vars hantering det annars inte längre finns grunder, anonymiseras eller förstörs på ett datasäkert sätt.

Från vilka källor samlar vi in uppgifter?


Uppgifter i anknytning till kunden samlar vi in av kunden själv i samband med att avtal ingås, i nättjänstens egna uppgifter-del, i samband med att produkter och tjänster används, i samband med kundbetjäning samt när kunden eventuellt deltar i produkt- och serviceutveckling samt pilotprojekt.


Uppgifter i anknytning till kunden kan anskaffas och uppdateras i fall som lagstiftningen möjliggör, till användningsändamål som informerats till kunden, också från andra externa informationskällor.


Vem hanterar uppgifterna och överlåts de till tredje part?


I huvudsak hanteras dina personuppgifter av personer som hör till de registeransvarigas personal när de utför arbetsuppdrag i enlighet med den här dataskyddsbeskrivningen. Från registret kan namn- och adressuppgifter överlåtas för direktmarknadsföringsändamål till de registeransvariga som beskrivs i den här dataskyddsbeskrivningen inom de gränser som lagen tillåter.


Dina uppgifter kan i vissa fall överlåtas konfidentiellt till våra underleverantörer som hanterar personuppgifterna på basis av ett skriftligt uppdragsavtal. Våra underleverantörer hanterar personuppgifterna på överenskommet sätt, enligt våra skriftiga anvisningar och endast för att befrämja de ändamål som nämns i den här dataskyddsbeskrivningen. Sådana underleverantörer kan vi använda t.ex. för att förverkliga marknadsföring samt vid upprätthållande av de datasystem som används för lagring av personuppgifterna.


Uppgifter kan överlåtas (endast namn- och adressuppgifter) på sätt som personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen tillåter, till de i början av dataskyddsbeskrivningen nämnda samarbetsparter som är verksamma på uppdrag av ProAgria eller för dess räkning.

Till myndigheter överlåts uppgifter i sådana fall som lagen förutsätter såsom t.ex. utredning och förebyggande av missbruk.


Överför vi personuppgifter utanför EU?


I huvudsak överförs inte dina uppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


Om det ändå skulle finnas behov av att överföra dina uppgifter utanför EU för att uppfylla de ändamål som definieras i den här dataskyddsbeskrivningen, säkerställer vi att landet är ett land där EU-kommissionen har konstaterat en adekvat dataskyddsnivå, mottagaren är Privacy Shield -certifierad (mottagare som befinner sig i Förenta staterna) eller att överföringen sker enligt standardavtalsklausuler som EU-kommissionen publicerat. Vi säkerställer alltid att eventuell dataöverföring förverkligas enligt de grunder som lager förutsätter och med tillräckliga skyddsmekanismer.


Hur länge sparas personuppgifter?

Vi förvarar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för användnings-ändamålet eller när avtal eller lagen kräver det. Förvaringstiderna för personuppgifter kan ändå variera beroende på användningsändamål och situation. Förvaringstiderna för personuppgifter kan också basera sig på lagstiftningens krav. Vid behov uppdaterar vi dina uppgifter.


Hur säkras och skyddas personuppgifterna?

Datasäkerheten för ProAgrias kundregister samt personuppgifternas konfidentialitet, integritet och användbarhet säkerställs med ändamålsenliga tekniska och administrativa åtgärder enligt branschens allmänna standarder. Uppgifterna sparas i första hand i elektroniskt format. Uppgifterna och tjänsten skyddas bl.a. med brandmur, skydd av de fysiska utrymmena däR datautrustningen finns, tillträdeskontroll, användarrättigheter och krypteringsteknik samt via ovan nämnda aktiva övervakning. Personuppgifterna skyddas mot obehörigt tillträde och databehandling som sker olagligt eller i misstag.


Personuppgifter hanteras av personer som utses av och är anställda av registeransvariga. Dessa identifierar sig i systemen med hjälp av personligt användarsignum och lösenord.


Är det obligatorisk att uppge personuppgifter och vilka är följderna om man inte gör det?


Förverkligandet av våra tjänster och de ändamål som beskrivs i den här dataskydds-beskrivningen kan åtminstone delvis förutsätta att vi hanterar personuppgifter som gäller dig. Det här kan exempelvis anknyta till skötsel av kundrelationen, uppfyllande av avtal samt fakturering. Delvis kan överlåtelse av personuppgifter ända vara frivilligt. Om du i en sådan situation inte vill ge dina uppgifter kan det betyda att vi inte kan förverkliga alla ändamål som definieras i den här dataskyddsbeskrivningen.

Vilka rättigheter har du?


Rätt till insyn
Kunden har rätt att få bekräftelse om att dennes uppgifter hanteras samt kontrollera vilka uppgifter om denna som sparats i registret. Dessutom har du rätt att erhålla kompletterande uppgifter om grunderna för hanteringen av personuppgifterna. Kunden kan också delvis kontrollera sina basuppgifter efter att ha identifierat sig i ProAgrias nättjänst.

 

Begäran om kontroll görs genom att leverera en skriftlig och undertecknad begäran till adressen:
ProAgria Keskusten Liitto, Dataskyddsansvariga, PB 251, 01301 Vanda. I begäran om kontroll ska man nämna namn, personbeteckning, postadress och telefonnummer. Svaret på begäran av kontroll levereras till kundens adress som verifierats från befolkningsdatasystemet.


Uppdatering av uppgifterna
Kunden kan uppdatera och ändra sina egna uppgifter efter att ha identifierat sig i ProAgrias nättjänst eller genom att kontakta kundbetjäningen.


Annullering av samtycke
Ifall kundens personuppgifter hanteras på basis av samtycke har kunden rätt att annullera sitt samtycke när som helst utan att detta inverkar på lagenligheten av hantering som utförts på basis av samtycke före dess annullering. Man kan annullera sitt samtycke på adressen proagria.fi/förbud eller genom att logga in i tjänsten om, samtycket gäller marknadsföring.


Korrigering av uppgifter
Kunden har rätt att kräva att den registeransvariga, utan omotiverad fördröjning, korrigerar ofullständiga och felaktiga personuppgifter som gäller den registrerade. Med beaktande av de ändamål för vilka uppgifterna hanteras har den registrerade rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade, bl.a. genom att leverera en tilläggsutredning.


Rättighet att begränsa hanteringen
I vissa situationer har kunden rätt att begära att vi begränsar hanteringen av personuppgifterna.


Invändningar mot hanteringen
Om vi hanterar kundens personuppgifter på basis av allmänintresse eller legitimt intresse, har kunden rätt att invända mot hantering av personuppgifter som gäller denna till den del för vilken det inte finns sådan avsevärd orsak för hantering som skulle åsidosätta kundens rättigheter eller att hantering inte är nödvändigt för skötsel av rättsligt anspråk.


Rättighet att begränsa hanteringen
I vissa situationer har kunden rätt att begära att vi begränsar hanteringen av personuppgifter.

Rättighet att få uppgifterna överförda
Om kundens personuppgifter hanteras på basis av samtycke eller för att uppfylla avtal har kunden rätt att erhålla de uppgifter denna levererat elektroniskt, i ett allmänt använt format så att uppgifterna kunde överföras till en annan serviceleverantör.


Rättighet att förbjuda direktmarknadsföring
Kunden har rätt att förbjuda hanteringen av personuppgifter för direktmarknadsföring. Det kan man göra t.ex. på adressen proagria.fi/förbud, via en länk i nyhetsbrev eller genom att logga in i en tjänst.


Hur kan du utöva dina rättigheter?


Du kan utöva ovan nämnda rättigheter t.ex. genom att skicka en begäran om kontroll av dina uppgifter på det sätt som beskrivs ovan eller genom att på annat sätt ta kontakt genom att använda de kontaktuppgifter som nämns i början av den här dataskydds-beskrivningen. Observera att utövandet av rättigheterna förutsätter att vi identifierar kunden. Ifall du anser att hanteringen av dina personuppgifter inte är lagenlig kan du också lämna in klagomål till den behöriga övervakningsmyndigheten (dataombudsmannen).


Direktmarknadsföringstillstånd och -förbud


Kunden har möjlighet att uppdatera sitt samtycke och förbud mot direktmarknadsföring när denna har identifierat sig i en nättjänst eller genom att kontakta vår kundbetjäning. Man kan ge marknadsföringstillstånd antingen elektroniskt eller i kundbetjäningssituationer.


Kunden kan ge sitt samtycke till direktmarknadsföring
- till e-posten
- till mobiltelefonen


Kunden kan förbjuda
- Adresserad direktmarknadsföring
- All kommunikation

När kunden har gett alla förbud riktas inte längre ProAgrias direktmarknadsföring, försäljning eller annan kommunikation per telefon, post eller e-post till denna.


Kan den här dataskyddsbeskrivningen uppdateras?

Det kan hända att vi gör uppdateringar i den här dataskyddsbeskrivningen ifall vår verksamhet eller våra dataskyddsprinciper ändras. Uppdatering kan också bli aktuellt om lagstiftningen förändras. Förändringarna träder i kraft när vi har publicerat den uppdaterade dataskyddsbeskrivningen. Därför ber vi att du bekantar dig med den här dataskyddsbeskrivningens innehåll med jämna intervaller.

bottom of page