top of page

VÅRA TJÄNSTER

Växtodling

Produktionsrådgivning

 • Växtodlingsplanering och skiftesbokföring
   

 • Planering och rådgivning gällande gödsling, växtskydd, kalkning, gipsbehandling och övriga odlingsåtgärder
   

 • Beståndsgranskningar och rådgivning i fält

Produktionsekonomi

 • Produktionskostnadskalkyler och uppföljning av växtodlingens ekonomiska resultat
   

 • Maskinkalkyler
   

 • Skördekontroll för uppföljning och jämförelser av växtodlingens ekonomiska resultat på gårdarna inom ramen för Åbolands skördekontrollförening r.f.

Lantbruksstöd

 • Stödrådgivning
   

 • Uppgörande av stödansökningar

Markkartering

 • Maskinell jordprovstagning

Råd 2020

 • Gårdarna kan inom Råd 2020-rådgivningen få rådgivning för totalt 15 000 €/gård under
  perioden 2015–2022, och gården betalar endast mervärdesskattens andel av kostnaderna.

 • Inom växtodlingsrådgivningen kan ge Råd 2020-rådgivning gälla bl.a. tvärvillkoren, villkoren
  för miljöersättning, förgröningsstödets krav, villkoren för ersättning för djurens
  välbefinnande, växtskydd och integrerad bekämpning, villkoren för ekologisk produktion,
  förbättrad konkurrenskraft och investeringsfrågor.

Övriga växtodlingsfrågor

 • Rådgivning och utbildning i användningen av odlingsprogrammet Wisu
   

 • Värderingar och arrendefrågor
   

 • Skötselavtal
   

 • Utbildningar och kurser

Ekonomi

Planering av investeringar

 • Inför större investeringar och förändringar i verksamheten är det viktigt att göra en så noggrann planering som möjligt. Genom att tillsammans med en rådgivare göra upp en långsiktig affärsplan för gården får man en bild av hur olika utvecklingsalternativ påverkar gårdens ekonomi.

 • FHS hjälper också vid behov till med ansökan om investeringsstöd för olika investeringar.

Generationsväxling

 • En generationsväxling innebär alltid en stor omställning för gården och företaget, och det gäller att inleda förberedelserna i god tid för att alla aspekter ska kunna beaktas.

 • Generationsväxlingen berör flera parter (överlåtare, övertagare, syskon m.fl.) och det är viktigt att föra en öppen diskussion så att alla är medvetna om vad som planeras.

 • Vid planeringen kan FHS bistå med sakkunskap gällande beskattning, finansiering och startstöd. Vi hjälper också till med uppgörandet av den affärsplan som behövs för startstödsansökan och förhandlingar med finansiärer.

Bokföring

 • FHS erbjuder bokföringstjänster inom ramen för Bokföringssällskapet i Finland Ab, som är den finlandssvenska lantbruksrådgivningens gemensamma bokföringsbyrå.

 • Till de grundläggande tjänsterna hör skattebokföring, mellanbokslut och bokslut med skattedeklaration.

 • Alla företag och kunder är unika, och därför anpassas tjänstehelheten alltid enligt företagarens behov. Tjänsterna kan även innefatta t.ex. skötsel av betalningsrörelse, fakturering, löneräkning, budgetering och uppföljning m.m.

 • Bokföringen kan vid behov skötas helt papperslöst med hjälp av bokföringsprogrammet WebWakka, nätfakturering och molntjänster.

Lönsamhetsbokföring

 • Inom den nationella lönsamhetsbokföringen samlar Naturresursinstitutet (Luke) in uppgifter från drygt 700 gårdar, och resultaten viktas för att beskriva det totalekonomiska läget för alla jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland. Materialet levereras till EU:s datanätverk FADN, där det bl.a. utnyttjas vid planeringen och uppföljningen av lantbrukspolitiken.

 • FHS sköter enligt avtal insamlingen och behandlingen av uppgifter från de deltagande gårdarna på vårt område och skickar materialet vidare till Naturresursinstitutet.

 • Deltagandet i lönsamhetsbokföringen är helt avgiftsfritt för gårdarna, och varje gård får årligen en bokslutsrapport med resultat- och balansräkning, intäkts- och kostnadsspecifikationer och en likviditetskalkyl samt nyckeltal som beräknas utgående från dessa. Gårdarna får också en jämförelserapport där gårdens resultat jämförs med medeltalet för motsvarande gårdar.

 • Resultaten visas också i webbtjänsten Ekonomidoktorn, där man själv kan välja jämförelsegrupp utgående från olika kriterier.

Råd 2020

 • Gårdarna kan inom Råd 2020-rådgivningen få rådgivning för totalt 15 000 €/gård under perioden 2015–2022, och gården betalar endast mervärdesskattens andel av kostnaderna.

 • Inom ekonomirådgivningen kan Råd 2020-rådgivning gälla bl.a. förbättrad konkurrenskraft samt investerings- och generationsväxlingsfrågor.

 • Kontakta gärna FHS också i övriga ekonomifrågor! Om vi inte själva kan hjälpa till är chansen stor att hjälp finns att få genom vårt omfattande nätverk av samarbetspartner.

Miljö och landskapsvård

Miljöavtal

 • Rådgivning och uppgörande av planer för skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet samt anläggning och skötsel av våtmarker

 • Uppgörande av ansökningar om miljöavtal

Landskapsvård

Råd 2020

 • Gårdarna kan inom Råd 2020-rådgivningen få rådgivning för totalt 15 000 €/gård under perioden 2015–2022, och gården betalar endast mervärdesskattens andel av kostnaderna.

 • Inom miljö- och grönområdesrådgivningen kan Råd 2020-rådgivningen gälla bl.a. biologisk mångfald och landskapsvård.

TJÄNSTER VIA VÅRA SAMARBETSPARTNER

Husdjursrådgivning

Trädgårdsrådgivning

Dräneringsplanering

Energirådgivning

Växtodling
Ekonomi
Miljö och landskapsvård
Husdjursrådgivning
Trädgårdsrådgivning
Dräneringsplanering
Energirådgivning
bottom of page