top of page

VÅRA TJÄNSTER

Växtodling

Produktionsrådgivning

 • Växtodlingsplanering och skiftesbokföring
   

 • Planering och rådgivning gällande gödsling, växtskydd, kalkning, gipsbehandling och övriga odlingsåtgärder
   

 • Beståndsgranskningar och rådgivning i fält

Produktionsekonomi

 • Produktionskostnadskalkyler och uppföljning av växtodlingens ekonomiska resultat
   

 • Maskinkalkyler
   

 • Skördekontroll för uppföljning och jämförelser av växtodlingens ekonomiska resultat på gårdarna inom ramen för Åbolands skördekontrollförening r.f.

Lantbruksstöd

 • Stödrådgivning
   

 • Uppgörande av stödansökningar

Markkartering

 • Maskinell jordprovstagning

Råd 2030

 • Varje finländsk gårdsbruksenhet kan få rådgivning för 10 000 euro 2023–2027. FHS erbjuder Råd2030 rådgivning för 95 euro/timme, varav EU:s landsbygdsfond ersätter 75 euro/timme för rådgivningsbesöket. Jordbrukaren betalar endast den andel för rådgivningen som överstiger 75 euro/timme och andelen för mervärdesskatten.

 • Inom växtodlingsrådgivningen kan Råd2030-rådgivningen gälla bl.a. villkorlighet, villkor för miljöersättning, odlingsplan, växtskydd och integrerad bekämpning, produktionskostnadskalkyler, villkor för ersättning för djurens välbefinnande, villkor för ekologisk produktion, förbättrad konkurrenskraft och investeringsfrågor. Med rådgivningens hjälp kan du också söka nya möjligheter att förbättra effekterna av de miljöåtgärder du valt. Du kan utveckla din gårds produktion och få stöd för nya idéer.

 • Alla våra rådgivare har Råd2030-rättigheter.

Övriga växtodlingsfrågor

 • Rådgivning och utbildning i användningen av odlingsprogrammet Wisu
   

 • Värderingar och arrendefrågor
   

 • Skötselavtal
   

 • Utbildningar och kurser

Ekonomi

Planering av investeringar

 • Inför större investeringar och förändringar i verksamheten är det viktigt att göra en så noggrann planering som möjligt. Genom att tillsammans med en rådgivare göra upp en långsiktig affärsplan för gården får man en bild av hur olika utvecklingsalternativ påverkar gårdens ekonomi.

 • FHS hjälper också vid behov till med ansökan om investeringsstöd för olika investeringar.

Generationsväxling

 • En generationsväxling innebär alltid en stor omställning för gården och företaget, och det gäller att inleda förberedelserna i god tid för att alla aspekter ska kunna beaktas.

 • Generationsväxlingen berör flera parter (överlåtare, övertagare, syskon m.fl.) och det är viktigt att föra en öppen diskussion så att alla är medvetna om vad som planeras.

 • Vid planeringen kan FHS bistå med sakkunskap gällande beskattning, finansiering och startstöd. Vi hjälper också till med uppgörandet av den affärsplan som behövs för startstödsansökan och förhandlingar med finansiärer.

Bokföring

 • FHS erbjuder bokföringstjänster inom ramen för Bokföringssällskapet i Finland Ab, som är den finlandssvenska lantbruksrådgivningens gemensamma bokföringsbyrå.

 • Till de grundläggande tjänsterna hör skattebokföring, mellanbokslut och bokslut med skattedeklaration.

 • Alla företag och kunder är unika, och därför anpassas tjänstehelheten alltid enligt företagarens behov. Tjänsterna kan även innefatta t.ex. skötsel av betalningsrörelse, fakturering, löneräkning, budgetering och uppföljning m.m.

 • Bokföringen kan vid behov skötas helt papperslöst med hjälp av bokföringsprogrammet WebWakka, nätfakturering och molntjänster.

Lönsamhetsbokföring

 • Inom den nationella lönsamhetsbokföringen samlar Naturresursinstitutet (Luke) in uppgifter från drygt 700 gårdar, och resultaten viktas för att beskriva det totalekonomiska läget för alla jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland. Materialet levereras till EU:s datanätverk FADN, där det bl.a. utnyttjas vid planeringen och uppföljningen av lantbrukspolitiken.

 • FHS sköter enligt avtal insamlingen och behandlingen av uppgifter från de deltagande gårdarna på vårt område och skickar materialet vidare till Naturresursinstitutet.

 • Deltagandet i lönsamhetsbokföringen är helt avgiftsfritt för gårdarna, och varje gård får årligen en bokslutsrapport med resultat- och balansräkning, intäkts- och kostnadsspecifikationer och en likviditetskalkyl samt nyckeltal som beräknas utgående från dessa. Gårdarna får också en jämförelserapport där gårdens resultat jämförs med medeltalet för motsvarande gårdar.

 • Resultaten visas också i webbtjänsten Ekonomidoktorn, där man själv kan välja jämförelsegrupp utgående från olika kriterier.

Råd 2030

 • Varje finländsk gårdsbruksenhet kan få rådgivning för 10 000 euro 2023–2027. FHS erbjuder Råd2030 rådgivning för 95 euro/timme, varav EU:s landsbygdsfond ersätter 75 euro/timme för rådgivningsbesöket. Jordbrukaren betalar endast den andel för rådgivningen som överstiger 75 euro/timme och andelen för mervärdesskatten.

 • Inom ekonomirådgivningen kan Råd2030-rådgivning gälla bl.a. förbättrad konkurrenskraft, skuldrådgivning, affärsplaner, lönsamhetskalkyler samt investerings- och generationsväxlingsfrågor. Du kan utveckla din gårds produktion och få stöd för nya idéer.

 • Kontakta gärna FHS också i övriga ekonomifrågor! Om vi inte själva kan hjälpa till är chansen stor att hjälp finns att få genom vårt omfattande nätverk av samarbetspartner.

Miljö och landskapsvård

Miljöavtal

 • Rådgivning och uppgörande av planer för skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet samt anläggning och skötsel av våtmarker

 • Uppgörande av ansökningar om miljöavtal

Landskapsvård

Råd 2030

 • Varje finländsk gårdsbruksenhet kan få rådgivning för 10 000 euro 2023–2027. FHS erbjuder Råd2030 rådgivning för 95 euro/timme, varav EU:s landsbygdsfond ersätter 75 euro/timme för rådgivningsbesöket. Jordbrukaren betalar endast den andel för rådgivningen som överstiger 75 euro/timme och andelen för mervärdesskatten.

 • Inom miljö- och landskapsrådgivningen kan Råd2030-rådgivningen gälla bl.a. plan för miljöavtal om främjande av landskapets och naturens mångfald, skötselplan, vattenvård, biologisk mångfald och landskapsvård.

TJÄNSTER VIA VÅRA SAMARBETSPARTNER

Husdjursrådgivning

Trädgårdsrådgivning

Dräneringsplanering

Energirådgivning

Juridiska tjänster

Växtodling
Ekonomi
Miljö och landskapsvård
Husdjursrådgivning
Trädgårdsrådgivning
Dräneringsplanering
Energirådgivning
Juridiska
bottom of page