top of page

Kummin och korianderskolning, Kimito 22.2

Caraway Finland höll skolning om kummin och koriander och här har vi sammanställt infon som gavs.
Odlingsteknisk info, Matias Rönnqvist Caraway

 

 • Förfruktsvärde med kummin - Kumminets biomassa finns mest i rötterna (lagrar i N i roten)

 • Koriander - Kvävebehov 0-30 kg, sandjord ca 30 kg, styv lera ca 10 kg - Social risk då ingen känner igen växten

 • Fosforgödsling utan problem med fosforgränser

 • Avloppsslam tillåtet i kummin vid insåningsår

 • Fosforförsök - Ingen skillnad på skördenivå oberoende fosforgödsling - Koriander och kummin har tid att hitta gödseln i jorden - Dålig respons på gödsling

 • Kvävegödslingsförsök - Lönar sig att gödsla om billig N, annars inte - Första 30 kg N viktigt, resten mest bortkastade pengar - Urea fungerar bra (billigare) - Inte om frö och gödsel precis bredvid varandra - Kummin 50 kg N vid insåning, följande år liten inverkan av N

 • När så koriander: så fort som möjligt - Frusen mark (mars) om sandjord för att ta tillvara fukt - Sådd i slutet av oktober i frusen jord? (bara försök) - Vinner tid på våren

 • Koriandersorter - Jantar, 1,5 % olja - AS3130016, drösar bara lite, ca 1 % olja, lättare att odla

 • Kummin finns det 5 sorter av, inte så stor skillnad

 • (Kummin och ärt, om ärten inte blir för lång), rekommenderar ej - Lättare med renbestånd - Välta så ej så för djupt, max 2 cm - Goltix Gold ny produkt - Senker försvinner

 • Ogräsbekämpning koriander - Fenix - Stomp - Goltix Gold - Glyfosat, t.ex. Bronco FL - Från 2 tillväxtblad: Lentagran, Goltix (tankblandning) - Mot baldersbrå, väntar på tillstånd

 • Ogräsbekämpning kummin - Så kummin tidigt (först spannmål, ärter, sedan kummin, sedan vårrybs), före slutet av maj, före man tappar fukt - kilotavu.com - Kolla nederbörd och försommartorka

Växtföljd och odling, Peter Fritzén FHS

 

 • Kumminrötter starka, lider ej av förtätningar eller torka

 • Kummin markförbättringsväxt (stödansökan) 190 €/ha insåningsåret (om ettårig växt föregående år) - Markförbättring, kolbindning

 • Viktigt med växtföljd, leder till bättre markstruktur - Torka leder till att jorden spricker - Dränering viktigt på våren, men inte sedan mer (förrän på hösten) - Reglerbar dränering bra, betalar sig tillbaka mångfalt

 • Har varit tillfälligt höga priser, men nu rasat (vete drygt 200 €/t) - Gardera sig mot prisrisker genom att odla vad som efterfrågas, binda pris eller odla sådant som är färdigt prissatt

 • Lägre stödnivåer - Urea billig kvävegödsel

 • Lönsamheten för kummin varit bra alla år förutom 2020, i medeltal - Sämst kumminskörd 2020, bäst 2021 - I skördeprognos 2023 är kumminlönsamheten positiv - Skördekravet för de flesta växter högt för att nå lönsamhet - Bättre för ärt, bondböna, kummin, koriander, sockerbetor

 • Faktorer som inverkar på resultatet - Väder - Kummin har lång växttid (3 år, varav 2 skördeår) - Olika plantor skördas olika år - Olika såtidpunkter - Bevattning, dränering, höja mullhalt

 • Markstruktur viktigt för skördenivån - Kummin bra i växtföljden

 • Spannmålmedelskörden låg - Odla endast åkrar i bra odlingsskick

 • Underhålla marken - Kummin som motor, förbättrar strukturen

 • Koriander lönsam - Låga insatser, ingen gödsel

 • Satsa på ogräshantering i början, alltså vid etablering

 • Kör med alvluckrare i kummin efter andra skörden och låt växa till långt in på hösten - Eller efter första skörden, men risk för baldersbråFoto och text : Sara Niskanen

Comments


bottom of page