top of page

Demonstrationsodlingar i Brusaby


Sammanfattning 


Projektet går ut på att utföra olika demonstrationsodlingar på Axxell Brusabys åkrar, i syfte att kunna demonstrera nya eller ännu inte allmänt etablerade jordbruksmetoder och -grödor för jordbrukare, studerande och övriga intresserade. Projektet är flerårigt. I första skedet år 2024 ingår demonstrationsodlingar för fånggrödor, höstsäd och sockerbetor. Genom fältvandringar, som även fungerar som grupprådgivning, delas information och erfarenheter om de bästa odlingsmetoderna samt olika växters och sorters lämplighet och egenskaper i växtföljden. 

 

Säsongen 2024 planeras demonstrationsodlingarna att fokusera på tre huvudteman; fånggrödor, höstvete och sockerbetor.


Möte den 12.4 gällande demostrationsodlingarna i Brusaby

Fånggrödor


Fånggrödor planeras under vårvete på ca 3 ha indelat i sex olika varianter (varav en variant utan fånggröda som jämförelse). Syftet är att testa och demonstrera olika etableringsmetoder och fånggrödor. Hälften av fånggrödorna etableras med småfrölåda på såmaskin i samband med sådden av vårvete och hälften med ogräsharv först efter ogräsbekämpning i växande bestånd.


  1. Etablering med småfrölåda på såmaskin i samband med sådd av vårsäd  a) italienskt rajgräs b) engelskt rajgräs c) utan fånggröda 

  1. Etablering efter ogräsbekämpning med ogräsharv i vårsäd a) blålusern b) engelskt rajgräs, vitklöver c) blålusern, vitklöver, alsikeklöver

 

Höstvete


Höstvete har redan hösten 2023 såtts på ett 8 ha skifte som odlats med sockerbetor under år 2023. En liten del såddes med såmaskin efter sockerbetsupptagningen och på resten av skiftet spreds höstvete på markytan före sockerbetsupptagningen. Syftet med odlingen är att effektivt utnyttja skiftet och förfruktsvärdet efter betodlingen och få växttäcke till vintern samt att testa en ny etableringsmetod av höstvete. 



Sockerbetor


Sockerbetor kommer att odlas på ett drygt 13 ha stort skifte. Ungefär halva skiftet odlas med vanliga konventionella sockerbetor och -metoder, medan andra halvan odlas med CONVISO® SMART-metoden, som går ut på att man använder sockerbetsfrön som tål ett visst ogräsbekämpningsmedel, vilket innebär effektiv ogräsbekämpning särskilt efter vallodling. En liten nollruta helt utan bekämpning planeras även på vardera delen av skiftet. Dessutom sås två hörn av skiftet med oljerättika (i stället för sockerbetor) i syfte att locka jordlopporna att angripa oljerättikan i stället för sockerbetorna, vilket kan innebära en inbesparing i det totala skiftets växtskyddsåtgärder.


SMART-sorterna kommer från KWS



Projektet genomförs med understöd från Stiftelsen Finlanssvenska Jordfonden.



댓글


bottom of page